Startsida Rapportera problem Skicka förfråganHjälp Translate
Accessprojektet: Invite - öppna samlingar vid Statens historiska museer
Access är regeringens stora satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn. Projektet administreras av Statens kulturråd som för år 2008 har beviljat Statens historiska museer (SHMM) 2 880 000 kronor. Invite berör samtliga enheter och museer inom myndigheten och syftar till att på bred front tillgängliggöra samlingarna. Sammanlagt 8 personer kommer att arbeta inom projektet på myndigheten.

Av dessa arbetar sex personer direkt med uppordning, dokumentation och digitalisering av SHM:s samlingar. Två osteologer arbetar med att ordna upp de osteologiska samlingarna. Två arkeologer arbetar med accedering av rapportmaterial (införliva nytt material i samlingarna) samt uppordning och två arkeologer arbetar med konserveringsförberedande åtgärder.

Information om alla föremål/ben som gås igenom inom projektet lagras i SHM:s föremålsinformationssystem MIS. Samtliga föremål/ben ska kontrolleras mot kataloguppgifter, registreras, om möjligt fotograferas, märktas och placeras.

Målet är att öka tillgängligheten till museets samlingar. All information som läggs in i systemet blir direkt tillgänglig för forskare, studenter och kulturmiljövården på Internet genom Sök i Samlingarna. Resultat bör i ett senare skede publiceras för en bredare publik på Internet genom en serie webbartiklar och publika förmedlingsobjekt. Det förbättrar även förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande och effektiviserar det interna arbetet med samlingarna.

Följ arbetet med uppordning och tillgängliggörande av samlingarna i fyra av accessprojektets processer genom länkarna i menyn till vänster. Information uppdateras fortlöpande. Projektet pågår ett år.

För frågor om projektet kontakta projektledare Annica Ewing.
Aktuellt produktionsläge:
Projektet har hitintills skapat totalt 332026 föremåls- eller benposter.
Projektet har hitintills skapat totalt 35035 föremålsbilder. Se exempel»
Projektet har hitintills använt totalt 67292,2 timmar.
Bild | Föremålsregistering | Victoria Dabir Bild | Föremålshantering i Accessprojektet | Eva Vedin, Victoria Dabir och Karin Olsson Victoria Dabir, Eva Vedin och Karin Olsson registrerar föremål. Foto: Ulf Bodin, SHM