Sök | Sök ben

Formuläret sök ben gör det möjligt att söka bland museets digitaliserade osteologiska material. Ange den information du vill söka efter i fälten och tryck sedan på knappen sök för att genomföra sökningen. Sökresultatet visas i sidan sökresultat ben. Du styr ordningen på sökresultatet genom att välja ett alternativ ur listan sortera på. Sorteringsordningen, stigande eller fallande, väljs i listan sortera. Om du vill ha snabbhjälp om de olika sökfälten, klicka du på ikonen invid fältet. Du rensar formuläret från tidigare information genom att klicka på knappen rensa.

Vad

Sakord

Ange ett sakord eller tryck på knappen Lista sakord för att välja ett sakord från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare vald benslag, art och material.

 Art

Ange en art eller tryck på knappen Lista arter för att välja en art från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare valt sakord, benslag och material.

Benslag

Ange ett benslag eller tryck på knappen Lista benslag för att välja en ett benslag från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare valt sakord, art och material.

Material

Ange ett material eller tryck på knappen Lista material för att välja ett material från en lista. Listan filtreras av valda topografiska uppgifter och tidigare valt sakord, benslag och art.

Inventarienummer

Ange ett inventarienummer. Inventarienummer åsätts föremål som införlivas i museets samlingar.

 

Se inventarienumret som ett ärendenummer för det ärende som innebär att museets införlivar föremål. Ett inventarienummer kan innehålla en eller flera fyndplatser och ett eller flera föremål eller benposter. En modern arkeologisk undersökning av en fornlämning får normalt ett inventarienummer vid museets handläggning. Inventarienummer är alltid numeriska.

Undernummer

Ange ett undernummer. Undernumrering är ett sätt att dela in ett inventarienummer i delmängder.

 

Undernumreringen kan avse olika lokaler inom inventarienumret eller olika dateringar eller olika kontexter (t.ex. en grav) eller olika föremål. Det finns ingen konsekvent genomförd undernumrering att luta sig mot. Undernummer kan vara uppbyggda av både numeriska värden och bokstäver. Vanligtvis visas undernummer efter inventarienummer och ett kolon (:), t.ex. 12345:A. Ett undernummer kan innehålla ett eller flera föremål eller benposter. Sedan 2005 sker undernumrering i mycket begränsad omfattning vid SHM.

Fyndnummer

Ange ett fyndnummer. Fyndnumret är utgrävarens identitet på benposten.

Var

Land

Ange ett land. SHM har ganska begränsade samlingar från andra länder än Sverige. Om du inte anger något land betyder detta att du söker bland ben med fyndplats Sverige.

Landskap

Välj ett landskap i listan. Notera att listan (och SHM:s registrering) följer Antikvariskt Topografiskt Arkivs (ATA) landskapsförteckning. I denna är inte Norrbotten ett landskap. Norrbotten är där en del av landskapet Västerbotten.

Socken

Välj en socken i listan efter det att du valt ett landskap. Socknen är en kyrklig administrativ indelning. Notera att listan omfattar socknar enligt ATA:s sockenlista inom det landskap som valts tidigare och som innehåller ben i databasen.

Lokal

Ange en lokal eller tryck på knappen Lista lokaler för att välja ett lokalnamn från en lista.

 

Lokalen beskriver en fyndort för föremål eller ben, ofta namnet på en gård, by eller tätort. Om det rör sig om vår kyrkohistoriska samling är lokalen en ursprungsplats för ett kyrkligt föremål, ofta en kyrka. Sökningen genomförs på delar av lokalens namn. Om du anger sökordet Vendel, så får du träff på Vendelsövägen, Vendelsö, Nära Vendels kyrka, Vendels by och Vendels kyrka etc.

Fornlämning

Ange ett fornlämningsnummer. Fornlämningsnumret är enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregistrering. Observera att endast en liten del av våra samlingar har koppling till fornlämningsnummer.

Kontext

Du kan söka efter benposter från ett visst undersökningssammanhang. Välj en konttexttyp från listan Kontext och fyll i ett värde i fältet Värde. För att söka efter ben från anläggning 22 väljer du således Anläggningsnummer från listan och skriver i 22 i fältet Värde. Utelämna ord som 'A', 'lager', 'ruta' när du söker.

När

Datering

Väl en relativ datering i form av en period i listan Från. Om en intervallsökning önskas välj även en period från listan Till.

 

Relativ datering anges med olika upplösning i tre nivåer:

 

Vissa perioder har endast två dateringsnivåer. Om du söker på en övergripande nivå får du träffar även på mer detaljerade nivåer. Exempelvis ger en sökning på Bronsålder träff på benposter från Äldre och Yngre bronsålder respektive benposter daterade till Montelii period I-VI. Om du söker efter benposter från bronsålder till romersk järnålder, får du träff på benposter som dateras till bronsålder, äldre och yngre bronsålder samt bronsålderns perioder (nivå 1-3), men endast benposter från förromesk järnålder och romersk järnålder (nivå 3), inte poster generellt daterade till järnålder och äldre järnålder.

Sortera och visa

Sortera på

Välj från listan vilket eller vilka fält som ska styra sorteringen av ditt resultat.

 Sortera

Välj från listan hur du vill att ditt resultat ska sorteras - stigande eller fallande.

Använd exakt sökning

Bocka förAnvänd exakt sökning om du vill söka med större kontroll över träffarna. I normala fall genomförs sökningen på delar av ord. Söker du efter Vendel i fältet Lokal träffar du alla förekomster av Vendel i fältet - Vendel, Vendelsö, Nära Vendels kyrka, Vendels by etc. Om du  kryssar för att du vill söka exakt träffar du enbart de poster där det exakt står Vendel i fältet. Då kan du själv använda jokertecken för att genomföra sökning i delar av ord:

Antal objekt per sida

Välj i listan hur många objekt du vill se per sida i dina sökresultat.

Sök

 Sök

Tryck på knappen Sök när du vill genomföra sökningen. Sökresultatet visas i sidan Sökresultat ben.

Rensa

Tryck på knappen Rensa när du vill tömma samtliga sökfält i formuläret.

Funktioner

Rapportera problem

Klicka på länken för att anmäla problem eller fel, ge förslag till rättningar eller lämna synpunkter i formuläret rapportera problem.

 Se även